Algemene voorwaarden Vertier Entertainment

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtgever partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Vertier Entertainment uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor de opdrachtgever eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Vertier Entertainment.
 2. De verplichtingen gaan nooit verder dan door Vertier Entertainment schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Vertier Entertainment zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Vertier Entertainment gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Vertier Entertainment mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Een overeenkomst komt tot stand als opdrachtgever en Vertier Entertainment akkoord zijn via telefoon of email en daarna zal de offerte door opdrachtgever ondertekend worden.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Vertier Entertainment steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Vertier Entertainment bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

 1. Vertier Entertainment neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 2. Vertier Entertainment zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Vertier Entertainment bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vertier Entertainment het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Vertier Entertainment in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Vertier Entertainment.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Vertier Entertainment een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is Vertier Entertainment bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
 2. Beide tarieven zijn exclusief, reis- en verblijfskosten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Vertier Entertainment aan te wijzen bankrekening.
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Vertier Entertainment is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Vertier Entertainment dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen uitvoeringsdatum/oplevertermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Vertier Entertainment schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Vertier Entertainment ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de uitvoeringsdatum/leverings‑ en andere verplichtingen van Vertier Entertainment opgeschort. In dat geval is Vertier Entertainment verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Vertier Entertainment zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vertier Entertainment kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Vertier Entertainment bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Vertier Entertainment gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Vertier Entertainment beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De totale aansprakelijkheid van Vertier Entertainment wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 3. De aansprakelijkheid van Vertier Entertainment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Vertier Entertainment onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vertier Entertainment ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 4. Vertier Entertainment is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Vertier Entertainment, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 5. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Vertier Entertainment geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 6. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Vertier Entertainment niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de kostuums en materialen gebruikt tijdens acts en voorstellingen die door toedoen van (bijvoorbeeld huisdieren) de opdrachtgever zijn ontstaan. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade.

Artikel 12 Annulering

 1. Vertier Entertainment behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Vertier Entertainment niet meer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Vertier Entertainment de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert zijn daar de volgende kosten aan verbonden.
 2. Bij annulering van een eenmalig optreden meer dan 30 dagen voor uitvoeringsdatum worden geen kosten in rekening gebracht behalve de tot dan toe gemaakte kosten, bij annulering binnen 30 dagen voor uitvoeringsdatum wordt het hele factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering van een project meer dan 30 dagen voor de start van het project worden geen kosten in rekening gebracht behalve de tot dan toe gemaakte kosten, bij annulering binnen 30 voor de start van het project of gedurende het project is de opdrachtgever verplicht het gehele projectbedrag te betalen.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Vertier Entertainment en opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van het contract, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Utrecht.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16 Slotbepaling

 1. Vertier Entertainment is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertier Entertainment.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2019